Kancelaria Adwokacka
Leszek M. Budkiewicz

Kancelaria Adwokacka
Leszek M. Budkiewicz

ul. Żeglarska 24/13
87-100 Toruń
Tel. +48 607 999 056
Działania Kancelarii oraz portfel klientów objęte są zasadą poufności

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka działa od 2001 roku.
Partnerem zarządzającym jest adwokat Leszek M. Budkiewicz.

Adwokat Leszek M. Budkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył w 1997 roku. Po ukończeniu w 2001 roku aplikacji radcowskiej rozpoczął prowadzenie kancelarii. W 2006 roku uzyskał wpis na listę adwokatów i od tego czasu jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu.

Adwokat Leszek M. Budkiewicz wykonywał funkcję syndyka masy upadłości, gdzie każdorazowo przeprowadzał czynności związane z objęciem majątku podmiotu upadłego, sprawował zarząd majątkiem, zabezpieczał go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem oraz dokonywał likwidacji majątku upadłego.

Adwokat Leszek M. Budkiewicz pełnił funkcję przewodniczącego zespołu arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Dokonując analizy prowadzonych spraw adwokat wykorzystywał wiedzę z zakresu prawa cywilnego i przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, zdobyte doświadczenie stała się doskonałą podwaliną do dalszego pogłębiania wiedzy z powyższego zakresu, która do dziś jest z powodzeniem wykorzystywana w praktyce adwokackiej.

W latach 2002-2006 Leszek Budkiewicz był radnym IV kadencji Rady Gminy Lubicz, przy czym był najmłodszym radnym w historii gminy oraz pełnomocnikiem Wójta Gminy Lubicz przy uruchamianiu i wdrażaniu programu „Bezpieczna Gmina”. Działając jako radny, w swoich działaniach kierował się dobrem wspólnoty samorządowej, utrzymując stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmował zgłaszane przez nich postulaty i przedstawiał się na forum Rady Gminy, jednakże nie był związany instrukcjami wyborców. Doświadczenie zdobyte podczas pełnienia funkcji radnego pozwoliło na usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów działających w strukturze państwa oraz stworzyło gruntowne podwaliny do dzisiejszego prowadzenia spraw.

Leszek Budkiewicz jest wpisany na listę kuratorów przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, jako osoba posiadająca pełne kompetencje co reprezentowania stron niesamodzielnych w procesie. Uprawnienia zawierają na przykład reprezentowanie małoletnich pokrzywdzonych w sprawach karnych, w których jedną ze stron jest rodzic ale także reprezentowanie strony nie mogące samodzielnie występować w procesie lub nieobecne w postępowaniach sądowych. Adwokat pełni także funkcję kuratora spółek prawa handlowego reprezentując je m.in. w postępowaniach podatkowych.